Gwarantujemy Europejski i Światowy poziom jakości zgodny z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015
wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH, Monachium, Niemcy

de en it ua ru

 • Automechanika Madrid - Motortec - (13-16.03.2019)
 • Automechanika Istanbul (4-7.04.2019)
 • Expomecanica Porto (3-5.05.2019)
 • Automechanika Bologna (22–26.05.2019)
 • Automechanika Birmingham (4-6.06.2019)
 • Automechanika Dubai (10–12.06.2019)
 • Automechanika Moscow - MIMS - (26–29.08.2019)
 • Equip Auto Paris (15–19.10.2019)
 • Sema Show Las Vegas (5–8.11.2019)
 • Automechanika Shanghai (3–6.12.2019)
OE & Aftermarket
ISO IATF 16949*
Fundusze UEFundusze UE

Zamówienia

Katalog Produktów

On-Line

B2B-Biznes

ORYGINALNA JAKOŚĆ – MS W NAJLEPSZEJ CENIE

Targi Automechanika Video

[4 Videos]

Sport Offroad

[4 Videos]

Informacje Techniczne Promocje

[11 Videos]

Prezentacje Produktów

[6127 Videos]

PRODUKTY SPECJALNE

SPORT / OFF ROAD / INNE

 • Standard Klasse
 • Premium Klasse
 • Sport Extreme
 • Sport Klasse
 • Special Klasse

INNOWACJE / PATENTY

 • Stop Microbe
 • Neo Mag
 • ICS Technology

NOWE GRUPY ASORTYMENTOWE

MS European Production Distribution Automotive Group

Akumulatory Ca-Ca

Akumulator Master-Sport

Akumulatory Litowo-jonowe

Akumulator Master-Sport

Paski klinowe i wielorowkowe

Paski klinowe i wielorowkowe Master-Sport

Łożyska kulkowe i wałeczkowe

Łożyska kulkowe i wałeczkowe Master-Sport

Olej

Olej silnikowy Master-Sport

Sprężyny zawieszenia

Sprężyny zawieszenia Master-Sport
ZGARNIJ ROWER ELEKTRYCZNY


Produkty objęte promocją

REGULAMIN PROMOCJI
„ZGARNIJ ROWER ELEKTRYCZNY”

zwany dalej „Regulaminem”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji „ZGARNIJ ROWER ELEKTRYCZNY”, zwanej dalej „Promocją”, jest Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 380-300 Gorlice wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 738-000-39-64, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
1.3. Promocja jest organizowana w okresie od dnia 23.05.2018r. do dnia 30.06. 2018r.
1.4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Celem Promocji jest promocja Organizatora i produktów przez niego dystrybuowanych, zwiększenie sprzedaży tych produktów oraz budowanie świadomości marki Organizatora u odbiorcy finalnego.
1.6. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom objętym Promocją, w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.
1.7. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy podmiot współpracujący z Organizatorem i zaopatrujący się w produkty objęte Promocją (dalej jako „Uczestnicy”).
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz potwierdzenie spełnienia pozostałych warunków uprawniających do udziału w Promocji, co Uczestnik potwierdza przystępując do Promocji.
2.3. Udział w Promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.
2.4. Promocją objęte są następujące produkty marki Organizatora;
2.4.1 69 Zestawów wahaczy (KIT-ów)
2.4.2 52 Filtry kabinowe ANTI-SMOG / STOP-MICROBE
2.4.3 32 Akumulatory Litowo-Jonowe (LiFeP4) według listy (link) zwane dalej „Produktami”.
2.5. Promocja polega na tym, że Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupu Produktów objętych Promocją na kwotę 40 tyś zł netto, w tym:
2.5.1. Co najmniej po 1 zestawie z 69 KIT-ów wahaczy;
2.5.2. Co najmniej po 3 sztuki z każdego rodzaju 52 Filtrów kabinowych ANTI-SMOG / STOP-MICROBE; otrzymają od Organizatora nagrodę.
2.6. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości skumulowanego obrotu dokonanego na Produkty promocyjne w czasie trwania promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
2.7. Objęte promocją zostaną zamówienia opłacone do dnia jej rozliczenia.
2.8. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Organizatora. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Organizatora, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
2.9. Produkty objęte promocją nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
2.10. Nagrodami w Promocji są Rowery elektryczne marki BavarianStrongBikes, model „Sport Vintage” (kolor czarny/kremowy) o wartości 6 000 zł.
2.11. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do nagrody na podstawie zestawienia sprzedaży i płatności dokonanej przez Uczestnika o której mowa w pkt. 2.5. do 2.8.
2.12. Nagrody będą wręczane Uczestnikom przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora, przesyłką kurierską lub będą im wydawane osobiście w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Promocji i rozliczenia przez Organizatorowi o którym stanowi pkt 2.9.
2.13. Zwycięzca potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do decyzji Organizatora.
2.14. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.
2.15. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
2.16. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 380-300 Gorlice, nie później niż w terminie 60 dni od zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres.
3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie partnera handlowego Organizatora, który reprezentuje, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3.6. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za błędy Uczestnika w procedurze promocyjnej, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmianę innych danych osobowych i informacji uniemożliwiających odszukanie Uczestnika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4.2. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest Organizator. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.3. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, ul. 11 Listopada 68 z siedzibą w Gorlicach oraz podmioty zależne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
4.4. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu na temat usług oferowanych przez Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, ul. 11 Listopada 68 z siedzibą w Gorlicach oraz podmioty zależne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestnika. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie (z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego) z chwilą opublikowania go na stronie internetowej www.master-sport.de. Dodatkowo, Organizator niezwłocznie powiadamia o dokonanej zmianie Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
4.7. Wszelkie spory wynikające z Promocji lub Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.
Podczas hamowania samochodu, energia kinetyczna zamieniana jest w energię cieplną elementu hamującego, wskutek tarcia pary klocek-tarcza. Stąd też niezmiernie ważne jest, aby element hamujący działał poprawnie przy różnej masie pojazdu (zarówno pojazd tylko z kierowcą, ale także z kompletem pasażeró (...)
więcej >
Mówiąc o nowoczesnym zawieszeniu zazwyczaj myślimy o wahaczach, amortyzatorach, czy drążkach skrętnych, a przecież system resorowania i redukcji przechyłów bocznych nadwozia jest dużo bardziej rozbudowany. Jednym z podstawowych elementów składowych zawieszenia jest… sprężyna zawieszenia. Teoretyc (...)
więcej >
Olej silnikowy to czynnik który jest prawdziwym „krwioobiegiem silnika”, a od jego parametrów oraz własności fizycznych zależy sprawność jednostki, zużycie paliwa oraz czas poprawnej eksploatacji. Rozprowadzany jest on tzw. magistralą olejową, czyli systemem kanałów, zapewniających doprowadzenie śro (...)
więcej >
Zazwyczaj kupujący klocki hamulcowe patrzy jedynie na cenę produktu. Jest bowiem pewien, że producent klocków przystosowując je do danego modelu, dokonał wszelkich sprawdzeń, kontroli i analiz, a cena jest jedynie efektem „marki producenta”. Otóż nic bardziej mylnego. Wprawdzie „za markę też się pł (...)
więcej >
Filtr paliwa to element mający ograniczyć dopływ zabrudzonego paliwa do elementów wtryskowych Szczególnie ważny jest on w przypadku nowoczesnych systemów wtrysku benzyny i układu common rail stosowanego w silnikach Diesla, gdyż w nowoczesnych układach wtryskowych pasowania podzespołów mają rząd wiel (...)
więcej >
Podczas konstruowania układu hamulcowego, mającego ograniczać prędkość/zatrzymać pojazd, tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe są traktowane jako jedna para konstrukcyjna. Wszystkie obliczenia efektywności hamowania i zmian skuteczności, wynikających ze wzrostu temperatury trących elementów, obliczane (...)
więcej >
Olej w silniku spalinowym ma zapewnić smarowanie ruchomych punktów styku, a jego odpowiednie własności (określone wg norm ASE, czy API) pozwalają dobrać go w zależności od warunków pracy. Jednakże podczas eksploatacji następują zabrudzenia oleju powstałe wskutek mieszania się z nim drobin niespalone (...)
więcej >
Na początku warto zaakcentować, że w silniku nie powstają „opiłki metalu”, takie jak podczas obróbki skrawaniem. Drobiny metalu, które przenikają do oleju, są wynikiem tarcia występującego między metalowymi powierzchniami. Zachowanie oleju pobranego z silnika pod wpływem magnesu Oczywiście jest (...)
więcej >
Inżynierowie firmy Master-Sport zwrócili uwagę na zagadnienie zatrzymania samochodu w zależności od stanu technicznego samochodu i predyspozycji kierowcy. Teoretycznie droga hamowania (na którą powołują się producenci samochodów i powielający to dziennikarze), to droga jaką przejedzie samochód o (...)
więcej >
Olej w silniku spalinowym ma zapewnić smarowanie ruchomych punktów styku, a jego odpowiednie własności (określone wg norm ASE czy API) pozwalają dobrać go do warunków pracy. Jednakże podczas eksploatacji pojawiają się w nim zabrudzenia powstające wskutek mieszania się oleju, drobin metali, niespalon (...)
więcej >
* na zaawansowanym etapie wdrożenia