WARUNKI GWARANCJI - Akumulatory X-Classe

WARUNKI GWARANCJI – Akumulatory X-ClasseIstnieje możliwość uzyskać wydłużonej gwarancję:

Gwarancja dla akumulatorów udzielana jest:

 • Dla samochodów osobowych na okres 24 miesięcy od daty zakupu akumulatora, nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji akumulatora.
 • Dla samochodów posiadających ponadstandardowe odbiorniki oraz wymagających częstych rozruchów np.: Kurierzy, Poczta, Pogotowie, Straż, Policja, Taxi, na okres 12 miesięcy, nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji akumulatora.
 • Dla samochodów ciężarowych, pojazdów budowlanych i rolnych na okres 12 miesięcy, nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji akumulatora.

Aby uzyskać gwarancję należy po zakupie akumulatora (nie później niż 7 dni od daty zakupu) wysłać ksero uzupełnionej Karty Gwarancyjnej Akumulatora MS® oraz dowodu zakupu na adres podany na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej, a nadto dokonywać regularnych przeglądów akumulatora w wyspecjalizowanym serwisie w okresie co 12 miesięcy (+/- 7 dni), uzupełniać KARTĘ EKSPLOATACJI AKUMULATORA MS®, oraz wysyłać ksero KARTY EKSPLOATACJI AKUMULATORA MS® na adres producenta nie później niż 7 dni od daty każdego przeglądu.

Istnieje możliwość uzyskać wydłużonej gwarancję:

 • Dla samochodów osobowych na okres 36 miesięcy od daty zakupu akumulatora, nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji akumulatora.
 • Dla samochodów posiadających ponadstandardowe odbiorniki oraz wymagających częstych rozruchów np.: Kurierzy, Poczta, Pogotowie, Straż, Policja, Taxi, na okres 24 miesięcy, nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji akumulatora.
 • Dla samochodów ciężarowych, pojazdów budowlanych i rolnych na okres 24 miesięcy, nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji akumulatora.

Aby uzyskać wydłużoną gwarancję należy po zakupie akumulatora (nie później niż 7 dni od daty zakupu) wysłać ksero uzupełnionej Karty Gwarancyjnej Akumulatora MS® oraz dowodu zakupu na adres podany na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej, a nadto dokonywać regularnych przeglądów akumulatora w wyspecjalizowanym serwisie w okresie co 6 miesięcy (+/- 7 dni), uzupełniać KARTĘ EKSPLOATACJI AKUMULATORA MS®, oraz wysyłać ksero KARTY EKSPLOATACJI AKUMULATORA MS® na adres producenta nie później niż 7 dni od daty każdego przeglądu.

Karta Gwarancyjna wydawana zostaje tylko jeden raz.

Gwarancja nie obejmuje i powoduje jej utratę:

 • Nieprawidłowy dobór akumulatora.
 • Użytkowanie akumulatora w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 • Uszkodzeń mechanicznych obudowy lub biegunów.
 • Uszkodzeń termicznych obudowy lub biegunów.
 • Akumulatorów w których została naruszona lub zdjęta pokrywa górna.
 • Uszkodzeń akumulatora poprzez nieprawidłowe działanie instalacji elektrycznej pojazdu.
 • Spływ masy czynnej poprzez głębokie rozładowanie akumulatora (poniżej 8.3 V).
 • Spływ masy czynnej poprzez zbyt wysokie ładowanie akumulatora (powyżej 14,7 V).
 • Zastosowanie środków aktywujących w miejsce wody destylowanej.
 • Zasiarczenie akumulatora spowodowane nieprawidłową eksploatacją.
 • Nieprawidłowym zamontowaniem akumulatora w pojeździe.
 • Samowolnych przeróbek I napraw.

Zasady składania reklamacji:

 • Podstawą składanie reklamacji jest posiadanie poprawnie (wszystkie pola karty muszą zostać uzupełnione) i czytelnie wypełnionej oryginalnej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (faktura, paragon).
 • Karta gwarancyjna nie może posiadać śladów wymazywania oraz poprawiania.
 • Reklamowany akumulator musi być czysty.
 • Reklamacje należy składać w punkcie zakupu akumulatora lub w najbliższym autoryzowanym serwisie.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji trwa 14 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych termin może ulec wydłużeniu o czas iezbędny do przeprowadzenia badań laboratoryjnych.
 • W czasie rozpatrywania reklamacji nie wydaje się akumulatora zastępczego.

Demontaż oraz montaż akumulatora w pojeździe:
Dokonać demontażu starego akumulatora według instrukcji producenta pojazdu.

Podczas demontażu należy wyłączyć zapłon oraz pozostałe odbiorniki.

Odłączyć przewód masowy.

Odłączyć przewód prądowy.

Odkręcić mocowanie.

Wyjąć stary akumulator.

Dokonać montażu akumulatora MS® według instrukcji producenta pojazdu.

Umieścić akumulator w pojeździe.

Umocować akumulator według instrukcji producenta pojazdu.

Końcówki przewodów oczyścić oraz nanieść cienką warstwę wazeliny technicznej wewnątrz końcówki.

Nałożyć przewód dodatni na biegun prądowy (dodatni).

Nałożyć przewód ujemny na biegun masowy (ujemny).

Dokręcić zaciski na biegunach.

UWAGA: Po odłączeniu akumulatora mogą ulec skasowanie dane zawarte w urządzeniach elektronicznych np.: zegar, radio itp.

Zasady prawidłowej eksploatacji akumulatora:

 • Należy regularnie kontrolować stan instalacji elektrycznej w pojeździe.
 • Akumulator należy utrzymywać w czystości.
 • Akumulator należy chronić przed wilgocią.
 • Akumulator powinien być właściwie zamontowany w pojeździe.
 • Należy regularnie sprawdzać połączenie biegunów akumulatora z zaciskami przewodów.
 • Akumulator należy eksploatować w stanie pełnego naładowania.
 • Rozładowany akumulator należy niezwłocznie doładować.
 • Należy regularnie sprawdzać stan naładowania akumulatora.
 • W przypadku częstych rozruchów (miejska jazda), używanie dodatkowych odbiorników prądu, może okazać się konieczność doładowania akumulatora wewnętrznym źródłem – prostownik.
 • Akumulator wyłączony z użytku powinien być w pełni naładowany.

Akumulator należy ładować poza pojazdem. Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w przewietrzonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Ładować akumulator należy tylko prądem stałym. W przypadku nagrzania się akumulatora do 40oC należy przerwać ładowanie, ostudzić akumulator i wznowić ładowanie.

Prawidłowe napięcie spoczynkowe sprawnego akumulatora wynosi 12,6 V – 12,8 V.
Prawidłowe napięcie ładowania akumulatora w pojeździe powinno wynosić: 14,0 V – 14,5 V.
Prawidłowa gęstość elektrolitu powinna wynosić 1,28 – 1,26 g/cm3.

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
Stosować się do wskazówek umieszczonych
na akumulatorze w instrukcji użytkowania i eksploatacji.

Nakaz stosować ochrony oczu.
Przy pracach z akumulatorem stosować rękawice i okulary ochronne.

Zakaz używania otwartego ognia, palenia, iskrzenia.
Nie dopuszcza do kontaktu akumulatora z płomieniem.
Nie wystawia na silne działanie promieni słonecznych

Chronić przed dziećmi.

Substancja żrąca.
Nie wolno przechylać akumulatora, gdyż może to spowodować wyciek elektrolitu.

Niebezpieczeństwo wybuchu.
Wszystkie prace z akumulatorem wykonywać przy wyłączonym silniku i w przewiewnym pomieszczeniu.

Substancja niebezpieczna dla środowiska.
Zużytego akumulatora nie wolno wyrzucać do śmietnika, należy przekazać go do recyklingu.

Informacja

Opłata depozytowa i ochrona środowiska:
Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy punkty sprzedaży detalicznej nowych akumulatorów zobowiązane są:

 • Nieodpłatnie przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego. Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego ołowiowego (kwasowego) jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne
 • Pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę i potwierdzić jej pobranie na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej w przypadku gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) w momencie zakupu
 • Zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora ołowiowego (kwasowego). Podstawą zwrotu opłaty depozytowej jest dostarczenie zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) i przedłożenie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej o którym mowa w pkt. 2.

UWAGA! Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w naszym punkcie sprzedaży detalicznej nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja) zwrotu dokonuje najbliższy punkt zbiórki zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych), wskazany przez importera. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu. Podstawa prawna: Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, art. 53-55 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. O bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2015, poz 687.)