ZGARNIJ ROWER ELEKTRYCZNY

ZGARNIJ ROWER ELEKTRYCZNY

REGULAMIN PROMOCJI
„ZGARNIJ ROWER ELEKTRYCZNY”

zwany dalej „Regulaminem”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji „ZGARNIJ ROWER ELEKTRYCZNY”, zwanej dalej „Promocją”, jest Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 380-300 Gorlice wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 738-000-39-64, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
1.3. Promocja jest organizowana w okresie od dnia 23.05.2018r. do dnia 30.06. 2018r.
1.4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Celem Promocji jest promocja Organizatora i produktów przez niego dystrybuowanych, zwiększenie sprzedaży tych produktów oraz budowanie świadomości marki Organizatora u odbiorcy finalnego.
1.6. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom objętym Promocją, w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.
1.7. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy podmiot współpracujący z Organizatorem i zaopatrujący się w produkty objęte Promocją (dalej jako „Uczestnicy”).
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz potwierdzenie spełnienia pozostałych warunków uprawniających do udziału w Promocji, co Uczestnik potwierdza przystępując do Promocji.
2.3. Udział w Promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.
2.4. Promocją objęte są następujące produkty marki Organizatora;
2.4.1 69 Zestawów wahaczy (KIT-ów)
2.4.2 52 Filtry kabinowe ANTI-SMOG / STOP-MICROBE
2.4.3 32 Akumulatory Litowo-Jonowe (LiFeP4) według listy (link) zwane dalej „Produktami”.
2.5. Promocja polega na tym, że Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupu Produktów objętych Promocją na kwotę 40 tyś zł netto, w tym:
2.5.1. Co najmniej po 1 zestawie z 69 KIT-ów wahaczy;
2.5.2. Co najmniej po 3 sztuki z każdego rodzaju 52 Filtrów kabinowych ANTI-SMOG / STOP-MICROBE; otrzymają od Organizatora nagrodę.
2.6. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości skumulowanego obrotu dokonanego na Produkty promocyjne w czasie trwania promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
2.7. Objęte promocją zostaną zamówienia opłacone do dnia jej rozliczenia.
2.8. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Organizatora. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Organizatora, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
2.9. Produkty objęte promocją nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
2.10. Nagrodami w Promocji są Rowery elektryczne marki BavarianStrongBikes, model „Sport Vintage” (kolor czarny/kremowy) o wartości 6 000 zł.
2.11. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do nagrody na podstawie zestawienia sprzedaży i płatności dokonanej przez Uczestnika o której mowa w pkt. 2.5. do 2.8.
2.12. Nagrody będą wręczane Uczestnikom przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora, przesyłką kurierską lub będą im wydawane osobiście w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Promocji i rozliczenia przez Organizatorowi o którym stanowi pkt 2.9.
2.13. Zwycięzca potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do decyzji Organizatora.
2.14. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.
2.15. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
2.16. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 380-300 Gorlice, nie później niż w terminie 60 dni od zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres.
3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie partnera handlowego Organizatora, który reprezentuje, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3.6. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za błędy Uczestnika w procedurze promocyjnej, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmianę innych danych osobowych i informacji uniemożliwiających odszukanie Uczestnika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4.2. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest Organizator. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.3. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, ul. 11 Listopada 68 z siedzibą w Gorlicach oraz podmioty zależne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
4.4. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu na temat usług oferowanych przez Master-Sport Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, ul. 11 Listopada 68 z siedzibą w Gorlicach oraz podmioty zależne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestnika. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie (z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego) z chwilą opublikowania go na stronie internetowej www.master-sport.de. Dodatkowo, Organizator niezwłocznie powiadamia o dokonanej zmianie Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
4.7. Wszelkie spory wynikające z Promocji lub Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.