OGÓLNE WARUNKI ZWROTU TOWARÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ KUPUJĄCYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

1. Na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Zwrotu Towarów (dalej „OWZT”) towary zakupione w Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka z siedzibą w Gorlicach, ul. 11 listopada 68, 38-300 Gorlice, (dalej „Master Sport”) mogą być zwracane niezależnie od formy zakupu (sklep stacjonarny, sklep internetowy) w terminie nieprzekraczającym 1 (jednego) roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży, pod warunkiem złożenia przez Kupującego będącego przedsiębiorcą (dalej „Kupujący”) pisemnego wniosku o zwrot towarów oraz uzyskania uprzedniej pisemnej lub e-mailowej zgody Master Sport na zwrot towarów.

2. Zwrotowi nie podlegają towary specyficzne wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego.

3. Złożenie wniosku o zwrot towarów równoznaczne jest z akceptacja przez Kupującego warunków OWZT zamieszczonych na stronie internetowej Master Sport.

4. Kupujący uprawniony jest zwrócić towar w siedzibie Master Sport lub poprzez wysyłkę towaru na swój koszt na adres siedziby Master Sport tj. ul. 11 listopada 68, 38-300 Gorlice. W celu zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest przesłać bądź okazać dowód zakupu towaru oraz dokumenty przewozowe/list przewozowy towaru. Dowodem zakupu jest faktura VAT (w formie elektronicznej lub papierowej).

5. Master Sport po ostateczny przyjęciu zwracanych towarów zgodnie z treścią pkt 9, zwróci Kupującemu cenę sprzedaży (z zastrzeżeniem treści pkt 10) pomniejszoną o 40% wartości sprzedanego towaru (gdy dostawa towarów do Kupującego odbyła się na koszt Master Sport cenę sprzedaży do zwrotu pomniejsza się dodatkowo o koszty transportu towaru). Ww. kwota przeznaczona jest na pokrycie straty Master Sport wynikającej z obniżenia wartości towarów, pokrycie kosztów operacyjnych związanych z obsługa zwrotu towarów, w szczególności sprawdzeniem przez Master Sport jakości oraz spełniania przez towary cech pierwotnych zwracanych towarów (m.in. zgodnie z zapisem pkt 6), oraz kosztów obsługi prawno-księgowej procesu zwrotu towarów.

6. Zwrotowi podlegają towary spełniające poniższe kryteria;
a) w chwili zwrotu towary są w takim samym stanie technicznym jak w chwili ich wydania Kupującemu,
b) towary są oryginalnie zapakowane,
c) pomimo braku spełnienia warunku opisanego w pkt b, zwracane mogą być również towary rozpakowane, bez oryginalnego opakowania, o ile nie noszą śladów zużycia lub noszą wyłącznie takie ślady korzystania, które wynikają z użycia ich w sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

7. Zwrotowi nie podlegają towary uszkodzone lub noszące ślady użytkowania.

8. Towar zostaje przyjęty na podstawie wstępnej decyzji upoważnionego pracownika Master Sport po sprawdzeniu dochowania przez Kupującego terminu określonego w pkt 1.

9. Ostateczną decyzję o przyjęciu zwrotu towaru podejmuje upoważniony pracownik Master Sport po szczegółowym przeglądnięciu i zbadaniu zwracanego towaru.

10. Zwrot ceny sprzedaży za zwracany towar w wysokości wskazanej w pkt 5 następuje wyłącznie w formie wymiany na inny towar Master Sport o tej samej wartości. Cena sprzedaży nie będzie zwracana gotówką ani przelewem.

11. W przypadku gdy po sprawdzeniu przez Master Sport ustalone zostanie, że towar nie nadaje się do zwrotu, Kupujący zobowiązany jest do jego odebrania w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Master Sport. W takim przypadku koszty sprawdzenia towaru opisane w pkt 5 obciążają Kupującego i są płatne przez niego w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Master Sport stosownej faktury. W sytuacji gdy Kupujący nie odbierze towarów w terminie opisanym w zdaniu pierwszym i nie zapłaci kosztów sprawdzenia towarów, obciążony zostanie przez Master Sport kosztami magazynowania towaru w wysokości 1% wartości towaru za każdą rozpoczętą dobę magazynowania towaru, a nadto towar Kupującego może zostać zabezpieczonym przez Master Sport na poczet zwrotu kosztów sprawdzenia i magazynowania towarów.

12. Treść niniejszych OWZT jest dostępna na stronie internetowej http://www.master-sport.de/PL/zwroty_owzt/ oraz w siedzibie Master Sport.

13. Zmiana treści OWZT pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Kupującego nabyte przed wejściem w życie zmian.

14. Zmienione OWZT zostaną udostępnione na stronie internetowej http://www.master-sport.eu oraz w sklepie stacjonarnym.

15. Warunki zwrotu towarów obowiązują od dnia 2 stycznia 2017 r.